Get game
Free

Game: Audition - CPnet

  (168 votes)
Views: 1037
Category Music
Version:1.2.0409
Updated:
Requires os version:Android2.0.1 and up
Size:12M
Nh?ng c?p nh?t m?i nh?t tháng 5:

Phiên B?n MÙA HÈ
? Quay th??ng
? X?p hình
? Khu gi?i trí ( Au café)
? Nh?y nhóm
? Tòa nhà Studio ch?p ?nh
? Tính n?ng phân c?p VIP
? Data: thêm 100 items; 5 nh?c nh?y m?i
? Event hoàn toàn m?i
? Hàng ngàn bài hát m?i, top hit ???c c?p nh?t liên t?c m?i ngày!
? H? th?ng ?? h?a Full 3D ??c s?c.
? C?p nh?t h? th?ng th?i trang m?i trong shop giúp b?n tr? nên khác bi?t.
? Thi ??u v?i b?n bè xung quanh mang l?i c?m giác vui v?, th? giãn nh?t.
? 3 ki?u nh?y m?i ?? b?n th? hi?n kh? n?ng c?a mình

Mô t? game:
Audition VTC là phiên b?n chính th?c duy nh?t th? lo?i game nh?y có m?t ? Google Play và AppStore v?i nhi?u tính n?ng n?i tr?i, hình ?nh s?ng ??ng nh?t. N?u b?n t?ng t? hào là PRO Dancer v?i Audition trên PC, thì hãy th? s?c mình v?i phiên b?n trên Mobile. Có th? ch?i m?i lúc, m?i n?i - th? giãn, vui v? v?i b?n bè xung quanh m?t cách ??n gi?n nh?t.

Gi?ng nh? gameshow: So you think you can dance!? B?n có ngh? r?ng b?n có th? là Dancer Pro trong Audition VTC!?

Fan page: https://www.facebook.com/gmovietnam

Keyword
audition, audition mobile, audition game, game audition, audition android, android audition, audition dance, audition dancing, game nhay, game nhay audition, AuditionSEA, Audition, Game audition, Finish audtion, Game nhay vui nhon, Nhip diep cuoc song, Game nh?y vui nh?n, Nh?p ?i?u cu?c s?ng,Game dance, Game VTC, game Online, dj Audition, nh?y au, au mobile, aumobile, t?i aumobile, t?i au mobile

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.