Get game
Free

Game: Ngo? Long Mobile

  (2421 votes)
Views: 17203
Category Strategy
Version:1.3.6.3
Updated:
Requires os version:Android2.1 and up
Size:29M
Ng?a Long Mobile – Phiên b?n dành cho di ??ng ???c ra m?t vào ngày 22/10/2013, cho phép b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m?, m?i lúc m?i n?i v?i ch?t l??ng ?? h?a chu?n HD, s?c nét t?ng pixel.
Ng?a Long Mobile là game chi?n thu?t tam qu?c hay nh?t. B?i c?nh trò ch?i Ng?a Long Mobile vào cu?i ??i ?ông Hán, chi?n lo?n Ng?y – Ngô – Th?c ?ang di?n ra c?ng th?ng. B?n s? hóa thân thành các thành ch?, xây d?ng thành trì, chiêu binh mãi mã, binh pháp b? tr?n, thách th?c so tài v?i ng??i ch?i khác.
B?t k? th? tr?n nào, t? Lôi ?ài Chi?n ??n ??i H?i Chi?n… c?ng c?n m?t chi?n thu?t tinh t? thì m?i mong làm ch? ván c? ng??i k? bí trên Ng?a Long Mobile.
B?n là ng??i m?i? Yên tâm! Ng?a Long Mobile t?ng riêng cho b?n nhi?u lo?i code ??c quy?n, giúp nh?ng b??c ???ng chinh ph?c ??u tiên d? dàng h?n.
NH?NG thách th?c còn ? phía tr??c! B?n tin vào tài l??c c?a mình không?
Hãy th? Ng?a Long Mobile ngay hôm nay!
Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.