Get game
Free

Game: Thien Long Mobile

  (370 votes)
Views: 2522
Category Role Playing
Version:1.14.00
Updated:
Requires os version:Android1.6 and up
Size:9.5M
Game nh?p vai tr?c tuy?n (MMOPRG) D?a theo c?t truy?n Thiên Long Bát B?, m?t tác ph?m l?ng l?y c?a Kim Dung.

- H? th?ng nhi?m v? và ho?t ??ng h?p d?n khi?n b?n không th? l? là ch? phút ch?c, nhi?m v? thú v? và gian nan gây c?m giác chinh ph?c cho ??ng ??o võ lâm.

- V?i s? phong phú v? kho binh khí, giúp các h? có m?t tr?i nghi?m c?c m?i l?, nh?ng món v? khí trong truy?n thuy?t ?ã th?t truy?n t? x?a.

- H? th?ng Pet ??c s?c, thú v?, ?a d?ng ?ang ch? các Hi?p Khách khám phá.

- Tr?i nghi?m c?m giác làm Vua và n?m binh quy?n trong tay, ??ng ??u thiên h?

- H? th?ng ph? b?n m?i l? thú v? v?i nhi?u b?o v?t quý giá ch? dành cho nh?ng ai có kh? n?ng chinh ph?c.

Keyword: Thiên Long, Thiên Long Mobile, Thien Long, ThiênLong, ThienLong, Ki?m Hi?p, Võ Lâm, C?u Âm Chân Kinh, Truy?n K?, Hùng Bá, Ti?u Ng?o, Minh Ch?

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.