Get game
Free

Game: Vua H?i T?c

  (11825 votes)
Views: 82902
Category Strategy
Version:3.0
Updated:
Requires os version:Android2.2 and up
Size:46M
Vua H?i T?c là game 3D ???c l?ng ti?ng s?ng ??ng trên mobile, tái hi?n chân th?c th? gi?i c?a nh?ng ??c m?!
V?i ki?u ch?i chi?n thu?t ??c ?áo, Vua H?i T?c mang l?i nh?ng phút giây phiêu l?u ??n chân tr?i m?i, so tài gay c?n ??y tính chi?n thu?t và sáng t?o.

=================
CSKH: hotro@haitacmobi.com
Skype: hotrohaitac
Trang ch?: http://haitacmobi.com
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/haitacmobi

==================
??c s?c
- Hình ?nh 3D s?c nét, l?ng ti?ng ch?t l??ng cao
- Chiêu m? các nhân v?t huy?n tho?i
- Truy tìm các kho báu hi?m có trên th? gian
- Boss th? gi?i c?c k? h?p d?n
- Ho?t ??ng hàng ngày k? thú và k?t n?i b?n bè
- H? th?ng liên minh ??c ?áo

Phiên b?n 2.0
- Thêm Chi?n Tranh Liên Minh
- Thêm Càn quét C?n c? H?i Quân
- Thêm Luy?n bóng
- Thêm Ký tên m?i ngày
- Thêm Grand Line
- ?i?u ch?nh vài giao di?n ?? rút ng?n th?i gian th?c hi?n các nhi?m v?

==================
Yêu c?u:
Dành cho OS 4.0 tr? lên
RAM: T?i thi?u 512 MB
Màn hình: 480x800 tr? lên
H? tr? dòng máy: Samsung, Nexus, HTC

==================
B?n có th? dùng các t? khóa sau ?ây ?? tìm ki?m game: Vua H?i T?c, Vua Hai Tac, Hai Tac, haitac, ??o H?i T?c, One piece,...

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.